Tysiące akcesoriów i części zamiennych do Twojego sprzętu AGD

sklep@agd-czesci.com.pl  tel: 12 307 33 77
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 

 1. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 1. Sprzedawca umożliwia sposób efektywnego komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: sklep@agd-czesci.com.pl) oraz numeru telefonu: 12-307-33-77.

 

DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 1. Sprzedawca – MAGBOB R. BRUZDA Sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy
  ul. Lotniczej 3, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 675-176-28-31, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów oraz świadczenia usług.

 

 1. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej www.agd-czesci.com.pl

 

 1. Nabywca – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług, a także Konsument.

 

 1. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

 

 1. Umowa – obejmuje umowę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 

 1. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

 

 1. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.

 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu, określające rodzaj i liczbę towaru.

 

 1. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej: „RODO”.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

 1. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.

 

 1. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

  3. włączona obsługa plików cookies.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.

 

 1. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

 

 

REJESTRACJA W SKLEPIE

 

 1. Umowę mogą zawierać jedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy.

 

 1. Rejestracja w Sklepie jest możliwa w Sklepie i wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

  1. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta;

  2. akceptacji Regulaminu.

 

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.

 

 1. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

 

 1. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

 

 1. Przed złożeniem Zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych Towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości Towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

 

 1. Po ostatecznym wyborze Towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania Zamówień w Sklepie. Formularz składania Zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

  1. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta;

  2. akceptacji Regulaminu.

 

 1. Nabywca określa adres dostawy poprzez wypełnienie – według wyboru Nabywcy – formularza, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub formularza, o którym mowa w tej samej sekcji, punkcie 3, podpunkcie a) Regulaminu. Zamówiony Towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy Zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

 

 1. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

ZAPŁATA CENY

 

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę Towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

 

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, wyrażone w złotych polskich (PLN). Koszty dostawy Towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.

 

 1. Cena jest definiowana jako:

  1. Cena regularna (cena przed kodem rabatowym, cena przed obniżką)

  2. Cena promocyjna (cena po obniżce)

 

 1. Użytkownik dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

 

 1. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Nabywca będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.

 

 1. Sprzedawca udostępnia możliwość zapłaty za towar kartami płatniczymi (wykaz).

 

 1. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A., PayU, Płatności24, Google Pay, BLIK, PayPo, PayPal, Autopay.

 

 1. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Autopay S.A. (Autopay.pl)

 

 1. Księgowanie płatności następuje w terminie określonym przez podmiot przetwarzający płatność.

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

DOSTAWA

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę. Sprzedawca przekazuje Towar przewoźnikowi wybranemu przez Nabywcę w maksymalnym terminie 5 dni od opłaty Zamówienia.

 

 1. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 

 1. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 

 1. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).

 

 1. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

 

 1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty pod adresem ul. Lotnicza 3 w Krakowie.

 

DANE OSOBOWE W SKLEPIE

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest MAGBOB R. BRUZDA Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lotniczej 3, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 675-176-28-31. Dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: sklep@agd-czesci.com.pl lub listownie, na adres podmiotu. W ramach niniejszej sekcji Regulaminu termin Sprzedawca odnosi się również do Administratora.

 

 1. Sprzedawca nie powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celach:

  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie - podstawa prawną jest wykonanie umowy (art. 6 ust. lit. b RODO),

  2. udostępnienia Sklepu w celu sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust.

   1. lit. f RODO),

  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO),

  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawa prawna przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Podanie Danych osobowych w związku z zawieraną Umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy – bez podania Danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania Umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

 1. Odbiorcami Danych osobowych będą:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedającego w celu obsługi Sklepu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedającego,

  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów, – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania Danych osobowych,

  3. Bluemedia.pl - podmiot świadczący usługi płatności on-line na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania Danych osobowych

 

 1. Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

 1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania;

 2. sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych;

 3. cofnięcia zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. przenoszenia Danych osobowych w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody.

 

 1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie Danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Dane przekazane Sprzedawcy będą przetwarzane w sposób automatyczny, nie będą jednak podlegały profilowaniu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ (KONSUMENT)

 

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia a ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.

 

 1. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Konsument może żądać od Sprzedawcy naprawy albo wymiany Towaru.

 

 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. 

 

 1. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na koszt Konsumenta.

 

 1. Koszty naprawy lub wymiany, w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca.

 

 1. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

 

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

  3. Brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

  4. Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;

  5. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

 

 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta o obniżeniu ceny.

 

 1. Sprzedawca informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu, uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową. Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji.

 

 1. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową.

 

 1. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

 

 1. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

 

 1. Składając reklamację wskazanym jest, aby Nabywca opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Nabywcy o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Nabywcy przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 1. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą, mimo wezwania do ich uzupełnienia.

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania poprawnie złożonej reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

 1. Sprzedawca dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Nabywcę kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 

 1. W przypadku, gdy Nabywcą nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny (osoba fizyczna prowadząca indywidualnie działalność gospodarczą, która jest Nabywcą Towaru niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą):

  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

  4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

  5. Nabywca nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Nabywca nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

 

 1. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Nabywcę, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Nabywcy. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Nabywcy, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Konsumentowi.

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych Umów od dnia ich zawarcia.

 

 1. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres e-mail: sklep@agd-czesci.com.pl . Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/downloadId/1216 .

 

 1. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Konsumenta i przesłania go Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Nabywcy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

 1. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 1. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszty dostarczenia Towaru Sprzedawcy w wyniku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta ponosi Konsument.

 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. Umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsument, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  4. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  5. w których przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że  odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

 

OPINIE I OCENY NA TEMAT TOWARU

 

 1. W ramach Sklepu Użytkownikom udostępniony jest system opinii w formie opisowej, jak i system ocen w formie graficznej, który służy do wymiany subiektywnych opinii na temat Towaru.

 

 1. Opinię lub ocenę może zamieścić każdy Użytkownik odwiedzający Sklep.

 

 1. Graficzna ocena sprzedaży pozwala ocenić Użytkownikowi Towar w skali 1-5.

 

 1. Opinie i oceny nie są sponsorowane.

 

 1. Treść ocen i opinii jest informacją jawną, dostępną dla wszystkich odwiedzających Sklep.

 

 1. Sprzedawca nie ingeruje w treści opinii, publikuje wszystkie otrzymane opinie, jednakże zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:

  1. Treść opinii zawiera wulgaryzmy, mowę nienawiści;

  2. Ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;

  3. Sprzedawca otrzyma prośbę od Użytkownika wystawiającego opinię lub ocenę o jej usunięcie;

  4. Odnosi się do innego Towaru niż opiniowany,

  5. Treść komentarza stanowi reklamę,

  6. Komentarz został opublikowany przez program naśladujący w sposób zautomatyzowany ludzkie zachowanie („bot”).

 

 1. Opinie publikowane są w zakładce „opinie o produkcie”.

 

PRZERWY TECHNICZNE

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Prawach konsumenta.

 2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 1. Nabywca będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np.http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html); wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (np. http://.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/mediacje/); Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów (np. http://www.bip.krakow.pl/?id=400). Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

 

 1. Regulamin jest zgodny z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-07-2024 .

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium